top of page
Čuovvovaččat leat dieđut iešguđetlágan ortnegiid ja heahte-páhkaid birra ealáhusaide maidda koronaroassu lea čuohcan:

Kompensasjonsstøtte

Skatteetaten et overordnet og helhetlig ansvar for utvikling, iverksettelse og forvaltning av kompensasjonsordningen for næringslivet.

Bedrifter som har hatt 20 % omsetningsfall i mars 2020 i forhold til mars 2019, eller 30 % omsetningsfall mellom april 2019 og april 2020 vil kunne søke om å få 80 % av uunngåelige faste utgifter dekket. Bedrifter som er pålagt stengt av staten vil kunne få 90 % av de uunngåelige faste utgiftene dekket.  

Foretaket ditt må ha faste, uunngåelige kostnader for å kunne motta tilskudd.

Som faste, uunngåelige kostnader mener vi kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivåret, for eksempel:

 1. Lokaler (husleie)

 2. Lys og varme

 3. Vann og avløp

 4. Forsikring

 5. Leie av utstyr og transportmidler

 6. Rentekostnader minus renteinntekter

 

Slik finner du dine faste uunngåelige kostnader 

Skatteetaten har også andre forbedrede ordninger for næringslivet, f.eks utsatt betaling av MVA og forskuddsskatt, disse finner du her

se_logo_norsk_sort1200x630.png

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har justert sine tilskuddsordninger:

Lån fra Innovasjon Norge

 • Avdragsutsettelse

 • Lavere renter på lån

 • Lavere krav til sikkerhet på lån

 

Oppstartsfinansiering

 • For kommersialiseringstilskudd (etableringstilskudd) kan det innvilges opptil 75 % tilskudd av totale kostnader

 • Rammen på oppstartslån er på maksimalt 2 millioner kroner

 • Rentefritak i seks måneder ekstra på eksisterende og nye Oppstartlån. Det vil si at samlet rentefrie periode er på to år og seks måneder

 • Oppstartsbedrifter som har mottatt Kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta Oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder

 

Se på webinar for oppstarts- og vekstbedrifter her

IN_PANTONE.png

Finansiering ved lån

Staten tilbyr statsgarantert lån som betyr at det er større mulighet til å få likviditetslån fra bankene dersom du har akuttmangel på midler.

 

Bankene tilbyr også avdragsfrihet/avdragsutsettelse på eksisterende lån.

Les mer om ordningene til bankene ved å klikke på disse lenkene:

Sparebank 1 Nord-Norge 

DNB

 

Nordea 

Kredittkort

Sámediggi - Sametinget

Sametinget har forbedrede  tilskuddsordninger til variert næringsliv, samisk reiseliv og kreative næringer, med blant annet økte rammer på utviklings- og investeringsprosjekter:

Variert næringsliv

 • Investeringstøtte på opptil 50 % tilskudd av totale kostnader, inntil kr 500 000.

 • Utviklingsprosjekter (myke investeringer) på opptil 75 % tilskudd av totale kostnader, inntil kr 500 000.

 • Økt omsetning og lokal videreforedling av samisk mat, tilleggsnæringer i reindrift, kombinasjons- og utmarksnæring

  • Investeringer opptil 50 % tilskudd av totale kostnader, inntil kr 500 000.

  • Utviklingstiltak opptil 75 % tilskudd av totale kostnader, inntilt kr 500 000.

 

Samisk reiseliv

Maksimalt tilskudd på kr 900 000:

 • Inntil 50% støtte av godkjente kostnader til investeringer. (uendret)

 • Inntil 75% støtte av godkjente kostnader til utviklingstiltak.

 • Ved investeringer kan ikke eget arbeid overstige 20% av godkjente kostnader. (uendret)

 • Ved utviklingstiltak kan ikke eget arbeid overstige 30% av godkjente kostnader.

 

Kreative næringer

 • Inntil 50% støtte av godkjente kostnader til investeringer. (uendret)

 • Inntil 75% støtte av godkjente kostnader til utviklingstiltak.

 • Prioriteringer under utviklingstiltak er faglig utvikling gjennom kompetansetiltak, markedsutvikling, markedsføring, visuell profil og lignende.

 • Ved investeringer kan ikke eget arbeid overstige 20% av godkjente kostnader. (uendret)

 • Ved utviklingstiltak kan ikke eget arbeid overstige 30% av godkjente kostnader.

sam-logo.jpg

Sápmi Næringshage

Sápmi næringshage er kommunens førstelinje mot næringslivet. 

De tilbyr 4 timer gratis rådgivning til nyetablere og etablerte bedrifter. De kan også gi veiledning rundt koronakrisen og om de etablerte krisepakkene. 

Ved å bli tatt inn som målbedrift i næringshageprogrammet kan bedrifter få bedriftsrådgivning til en gunstig pris. 

Les mer om førstelinjetjenesten her

90943745_2317887411843689_16954011714490

NAV

Dersom du/dere er rammet av coronaviruset kan NAV tilby hjelp:

 

 • Selvstendig næringsdrivende som har tapt inntekt kan søke om kompensasjon for tapt inntekt

       Søk om støtte her

 • Dersom du er permittert fra jobb kan du søke om dagpenger

 • Dersom du er frilanser eller selvstendig næringsdrivende og har mistet inntekt kan du søke om kompensasjon for hele eller deler av inntektstapet. Ordningen vil være klart i mai.

 • Dersom du må være borte fra jobb på grunn av at barnehage og skole er stengt kan du søke om omsorgspenger.

 

Mer informasjon om NAV sine ordninger finner du her:

social-share-fallback.png

Fylkeskommunen

Bedrifter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

I tillegg er det forbedrede ordninger for allerede tildelte tilskudd og lån:

 • Alle tilskuddsmottakere gis inntil seks måneders utsettelse på gjennomføring av planlagte tiltak. Ikke behov for søknad.

 • Fylkeskommunen gir utsatt frist med inntil seks måneder for låneterminer som har forfalt eller forfaller i perioden 1.3.-1.9.20. Nedbetalingstiden forlenges tilsvarende. Låntakere må gi beskjed om de ønsker en slik utsatt frist.

 • Alle prosjekter som innebærer fysisk samling av deltakere kan uten søknad endre sitt prosjekt slik at fysisk samling erstattes med digitale løsninger.

 • Fylkeskommunen godkjenner at tilskuddsmottakere kan velge å utbetale i henhold til inngåtte kontrakter (selv om leveransen bortfaller) mot å avtale utsatt leveranse senere (når tiltaket gjennomføres). En slik avtale vil ikke medføre avkortet utbetaling av tilskudd.

 • Fylkeskommunen utbetaler tilskudd som ellers ville blitt avkortet på grunn av manglende finansieringsmedvirkning (egenandeler) fra bedrifter og næringsdrivende, forutsatt at tiltaket har hatt de samme kostnadene som inngår i godkjent budsjett for tiltaket.

logo_farge_web.png

Koronadoaibmabijut oppalaččat

Leat go dus jearaldagat ortnega birra dahje orrot go váilume dieđut?

Čále midjiide bovssas olgeš bealde

Giitu gažaldaga ovddas. Mii vástidit nu jođánit go vejolaš!

 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Google+ Icon
 • Black Instagram Icon
bottom of page